Print This Email This
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้