Print This Email This
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่
จ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
วันผลประกอบการ
28/02/61 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/60 - 31/12/60
25/02/59 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/58 - 31/12/58
26/02/58 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/57 - 31/12/57
26/02/57 30/04/57 22/05/57 0.02 01/07/56 - 31/12/56
09/08/56 04/09/56 09/09/56 0.04 01/01/56 - 30/06/56
01/10/55 11/10/55 30/10/55 0.04 01/01/55 - 30/06/55