Print This Email This
สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 เป็นปีที่บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารที่ทวีความรุนแรง ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารมากขึ้นส่งผลให้ร้านอาหารมีความหลากหลายและมีแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคจำนวนมาก บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ร้านอาหาร คิดค้นเมนูใหม่ จัดโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้บริการ ปรับปรุงการบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

  • เปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่ 1 ร้าน ได้แก่ ทูมาโท อิตาเลี่ยน คิทเช่น (Toomato Italian Kitchen) ร้านอาหารอิตาเลี่ยน รสชาติต้นตำรับ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ทำให้บริษัทวางแผนที่จะขยายสาขาในพื้นที่ที่สามารถให้บริการลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  • วางแผนและอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อการกระจายการลงทุนและตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจสู่ตลาดพรีเมี่ยมที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้รวมไปถึงการปรับปรุงอัตลักษณ์ของแบรนด์เดิมเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารและบริการให้สูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าระดับสูงขึ้น
  • มุ่งเน้นการบริหารจัดการและการควบคุมต้นทุนควบคู่ไปกับการปรับปรุงการบริการ เมนูและรสชาติอาหาร ได้แก่ การปรับลดขนาดพื้นที่บางสาขาเพื่อให้มีสัดส่วนค่าใช้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม การคืนพื้นที่ในสาขาที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อลดภาระผลขาดทุน ปิดปรับปรุงร้าน 2 สาขา เพื่อปรับภาพลักษณ์แบรนด์ร้านอาหาร ปรับปรุงเมนูใหม่ ปรับปรุงการบริการ โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงร้านในสาขาอื่นๆ
  • ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเป็น 121,800,000 บาทเพิ่มขึ้น 20,300,000 บาท
  • ในส่วนของผลประกอบการทางธุรกิจ สำหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 1,847,880,284 บาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 10.67 มีขาดทุนสำหรับปี 222,304,114 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 49.98 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมี มีทรัพย์สินรวม 533,167,185 บาท หนี้สินรวม 499,783,106 บาท

สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่คาดว่าจะมีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่เร่งลงทุนเพิ่มมากขึ้น และการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ดี บริษัทยังต้องระมัดระวังในการการบริหารจัดการต้นทุน การบริการ ตลอดจนปรับเปลี่ยนกลยุทธอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยให้บริษัทผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน กลุ่มพันธมิตรทางการค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างบริษัทตลอดปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะยืนหยัดและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง การเติบโตให้กับธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี